INTELIGENTNE SPECJALIZACJE W PROMOCJI DZIEDZICTWA LOKALNEGO

Napisane: .

LGD "Vistula-Terra Culmensis” wraz z Partnerami: LGD "Zakole Dolnej Wisły",Local Action Group "Gorski Kotar" (Chorwacja), "Gaujas Partneriba", "Jurkante" (Łotwa) rozpoczyna wdrażanie projektu „Inteligentne specjalizacje w promocji dziedzictwa lokalnego”.

Projekt zakłada opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie innowacyjnych metod promocji lokalnego dziedzictwa.

Podstawą do opracowania Kodeksu będą warsztaty zorganizowane w celu wypracowania katalogu inteligentnych specjalizacji (Smart Specialisation - Wikipedia „Inteligentne specjalizacje – dziedzina życia gospodarki lub nauki stanowiąca nową, rozwojową specjalizację gospodarczą, która opiera się na wykorzystaniu unikalnych zasobach naturalnych regionów, połączeniu różnych branż, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Inteligentne specjalizacje mają na celu doprowadzić do powstania nowych rynków aktywności gospodarczej, modernizacji oraz podniesieniu konkurencyjności regionów) w zakresie promocji lokalnego dziedzictwa.

Katalog ten posłuży za wzór do naśladowania osobom zajmującym się promocją, zachowaniem i komercjalizacją lokalnego dziedzictwa, wytwórcom lokalnych produktów, osobom działającym w obszarze turystyki, rozrywki itp. opartych na lokalnych, unikalnych zasobach. Wprowadzenie innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań w obszarze dziedzictwa lokalnego doprowadzi do wzrostu konkurencyjności obszaru oraz ochrony i zachowania historycznych i przyrodniczych walorów części województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Cele: zwiększenie wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

ZADANIA W PROJEKCIE:

  1. Wykonanie podstrony www każdego z partnerów, opisujących założenia projektu, przebieg i wyniki prac. Na tych stronach zostanie umieszczona również galeria zdjęciowa działań prowadzonych w projekcie.
  2. Wizyta studyjna u partnera projektu na Łotwie:

Lokalizacja: teren LAG Jurkante i Gaujas Partneriba.

W programie m.in:

  1. Wizyta studyjna u partnera projektu w Chorwacji:

Lokalizacja: teren LAG Gorski Kotar.

W programie m.in.:

  1. Organizacja warsztatów „Design Thinking w promocji lokalnego dziedzictwa”.
    Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.
  1. Organizacja szkolenia „Branding marki” w promocji lokalnego dziedzictwa.

Branding marki to technika marketingowa polegająca na kreowaniu i utrwalaniu w umysłach konsumentów faktu istnienia oraz pozytywnego wizerunku konkretnej marki.

  1. Wizyta studyjna zagranicznych Partnerów w Polsce:

Program:

  1. Opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie innowacyjnych metod promocji i waloryzacji lokalnego dziedzictwa. Nakład 1000 szt.

Kodeks zostanie opracowany przez pracownika naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w porozumieniu z pracownikami naukowymi z Uniwersytetu w Zagrzebiu (prof. Vuk Tvrtko Opatic) oraz z Uniwersytetu w Rydze. Publikacja zostanie opracowana na podstawie materiałów z przeprowadzonych w Chorwacji, na Łotwie i w Polsce warsztatów kodeksowych z udziałem lokalnej społeczności, instytucji i propagatorów lokalnego dziedzictwa.

Oryginalny dokument zostanie opracowany z języku angielskim i przetłumaczony na języki każdego z partnerów.

Treść Kodeksu Dobrych Praktyk będzie zwieńczeniem procesu wymiany doświadczeń między partnerami projektu. Kodeks będzie stanowił bazę dla promotorów dziedzictwa lokalnego, w szczególności producentów produktów lokalnych w dalszej działalności.

  1. Organizacja imprezy promującej cel i działania projektu – teren Partnera LGD Zakole Dolnej Wisły.

Organizacja wydarzenia pozwoli na zewnętrzną i wewnętrzną promocję projektu. Umożliwi integrację uczestników projektu z lokalną społecznością oraz wymianę informacji z odbiorcami projektu - wytwórcami lokalnych produktów, przedsiębiorcami, osobami zajmującymi się ochroną i promocją lokalnego dziedzictwa, turystami.

 

INNOWACYJNOŚĆ

Projekt zakłada wypracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (w tym produktów lokalnych) przy pomocy nowoczesnych i innowacyjnych metod.

Lokalne Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” i „Vistula -Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję” od 10 lat prowadzą intensywną promocję lokalnego dziedzictwa przy pomocy tradycyjnych metod. Jako, że trzon tego dziedzictwa stanowią produkty tradycyjne, to metody promocji dotychczas stosowane przystosowane były do historycznego wizerunku produktów (drewniane stragany, jutowe stroje, „siermiężny” i rustykalny charakter oprawy marketingowej). Tradycyjne były też metody promocji: targi, pokazy, foldery, ulotki. Najskuteczniejszą metodą reklamy produktów pozostawała zwykle „poczta pantoflowa” czyli metoda polecenia produktu przez znajomego.

Z czasem lokalni wytwórcy oraz osoby zajmujące się promocją dziedzictwa historycznego i przyrodniczego obszaru, zaczęli obserwować po początkowym boom’ie na „lokalność” oznaki stagnacji czy nawet spadku zainteresowania wiejską tradycją. Rodziły się w nich potrzeby „odświeżenia” wizerunku tradycyjnych produktów, opakowania ich w nowoczesny design, zastosowanie nowych technologii oraz poznania nowoczesnych metod promocji i sprzedaży. Przykładem były tu choćby muzea, których oferta składa się z historycznych pamiątek ale eksponowana jest coraz częściej w oprawie multimedialnej, stanowiącej formę atrakcyjną dla młodego pokolenia.

Stąd też powstał pomysł na projekt współpracy, stwarzający warunki do opracowania zestawu takich dobrych praktyk w zakresie nowoczesnej promocji, gotowych do wykorzystania przez każdego z wytwórców regionu. Wartością dodaną projektu ma być aspekt wymiany doświadczeń z przedstawicielami innego kraju i innego kręgu kulturowego.

Projekt w swoich założeniach wpisuje się w ideę „inteligentnych specjalizacji” województwa kujawsko-pomorskiego, które zakładają włączanie tradycji i tożsamości kulturowej w nowoczesność dzięki innowacyjnym pomysłom, kreatywnym i nowatorskim rozwiązaniom, wzmacnianie regionalnych marek i tradycji, poprzez wprowadzanie innowacyjnych modeli biznesowych oraz umiędzynarodowieniu przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze IS, w efekcie czego doprowadzenie do wzrostu konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego (m.in. powstawanie nowych miejsc pracy i nowych technologii, wzrost PKB regionu, wzrost atrakcyjności turystycznej regionu)”.

„Inteligentnie” (SMART) wypromowane dziedzictwo lokalne to innowacyjna turystyka i rekreacja, zakładająca wykorzystywanie biointeligentnych i ekoinnowacyjnych rozwiązań w obszarze dziedzictwa kulturowego ściśle związanego z ochroną walorów przyrodniczych i naturalnych zasobów kultury.

Oddziaływanie projektu zwiększy się jeszcze dzięki zaangażowaniu trzech ośrodków naukowych (szkół wyższych) w Polsce, na Łotwie i w Chorwacji.

Partnerzy:

LGD "Zakole Dolnej Wisły"

LAG "Gorski Kotar"

LAG "Gaujas Partneriba"

LAG "Jurkante"

                                                                                                                       _________________________________________________

Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt wdrażanych jest w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”.

 

Drukuj

Strona korzysta z plików pliki cookie