• infrastruktura
 • przyroda
 • zabytki
 • Aktualności

  Więcej aktualności
 • O LGD

  Stowarzyszenie nosi nazwę Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”. W Statucie została również ustalona nazwa skrócona, która brzmi LGD „Vistula – Terra Culmensis”. Stowarzyszenie zostało utworzone podczas zebrania założycielskiego w dniu 2 lutego 2006 roku. W Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane 15 maja 2006 roku pod numerem 0000257011

  LGD posiada osobowość prawną, a jego status prawny to stowarzyszenie. Działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz.1393); ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) oraz na podstawie statutu. Działania związane z budowaniem Lokalnej Grupa Działania powstały z inicjatywy aktywnych przedstawicieli czterech gmin tj. Chełmno, Stolno, Grudziądz i Lisewo na początku 2006 roku, kiedy to grupa inicjatywna składająca się z przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców podjęła rozmowy na temat współpracy partnerskiej. Na skutek porozumienia zawartego pomiędzy samorządami podjęto proces informowania społeczności lokalnej o inicjatywie Leader, o idei partnerstwa pomiędzy sektorem społecznym, publicznym i gospodarczym. W efekcie spotkań w 2006 roku doszło do założenia i zarejestrowania Stowarzyszenia pod nazwą nawiązującą do uwarunkowań przyrodniczo – historycznych obszaru. Nazwa pochodzi od połączenia słów Vistula – Wisła i Terra Culmensis – Ziemia Chełmińska. Obszar LGD to teren Ziemi Chełmińskiej. Dodatek „Rozwój przez Tradycję” – określa pomysł na rozwój obszarów wiejskich – rozwijać się wykorzystując dostępne bogactwa naturalno – kulturowe.

  W 2015 roku na podstawie deklaracji członkowskich i uchwał poszczególnych Rad Gmin, LGD powiększyła obszar działania o nowych członków jakimi są: Gmina Gruta, Miasto i Gmina Łasin, Gmina Płużnica, Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Gmina Rogóźno oraz Gmina Świecie nad Osą.

  Przystąpienie nowych gmin do LGD podyktowane było wieloma aspektami. Głównie specyfiką obszaru, w tym spójnością: geograficzną, przyrodniczą, historyczno-kulturową, a także pozytywnymi doświadczeniami wynikającymi ze współpracą lokalnych samorządów w bieżącej działalności. Połączenie gmin bezpośrednio ze sobą sąsiadujących, mających doświadczenie we wdrażaniu podejścia LEADER gwarantuje sukces we wdrażaniu kolejnych działań.
  Działania podejmowane przez gminy, które w roku 2015 dołączyły do LGD są spójne, zbieżne z działaniami, które były dotychczas wdrażane na obszarze LGD. Nowi członkowie zauważając wspólne potrzeby, wspólny kierunek działania, podjęli decyzję o utworzeniu grupy, która na podstawie istniejących zasobów, doświadczenia będzie realizowała swoją wizję, wpisując się w potrzeby i wizję regionu. Partnerzy wytyczyli sobie jako cel realizację działań na rzecz rozwoju obszaru LGD korzystając z możliwości dostępu do wielu funduszy.

 • Archiwum

 • Pobierz

  • Statut

   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” funkcjonuje na podstawie statutu, regulaminu Rady oraz posiada Regulamin Pracy Biura. Statut Stowarzyszenia podejmowany i zmieniany jest w drodze uchwały podjętej przez Walne Zabranie Członków.
   Statut określa podstawowe zadania stowarzyszenia, w tym cele, zakres działania stowarzyszenia, zasady działania poszczególnych władz stowarzyszenia i ich szczegółowe kompetencje, wskazuje na organ nadzoru, którym w przypadku lokalnych grup działania jest Marszałek Województwa, wskazuje na zasady nabywania i utraty członkostwa, określa zakres działania stowarzyszenia, określa majątek stowarzyszenia i zasady jego rozwiązania. To dokument, który reguluje kwestie związane z działalnością stowarzyszenia.

   STATUT 14.06.2016 r.- wersja obowiązująca


   STATUT - 17.12.2015 r. - wersja archiwalna
  • Regulamin Rady

   Regulamin Rady określa szczegółowe zasady zwoływania i organizacji posiedzeń organu decyzyjnego -sposób informowania członków organu o posiedzeniach, zasady dostarczenia dokumentów dotyczących spraw podejmowanych na posiedzeniach itp., szczegółowe rozwiązania dotyczące wyłączenia z oceny operacji (sposób wyłączenia członków z oceny), w tym uregulowania dotyczące zachowania bezstronności członków Rady, szczegółowe zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji, zasady protokołowania posiedzeń Rady, zasady wynagradzania członków Rady, zasady nabywania i utraty członkostwa w Radzie, określa zadania poszczególnych członków Rady, określa procedurę wyboru i oceny operacji, w tym procedurę obsługi posiedzeń. To dokument, który reguluje zasady działania Rady.

   REGULAMIN z dn. 22.11.2016 r. - wersja obowiązująca

   REGULAMIN z dn. 17.13.2015 r. - wersja archiwalna

   Opis stanowisk pracowników biura 23.12.2015

  • Regulamin pracy biura

   Regulamin Pracy Biura określa zasady funkcjonowania Biura LGD, ramowy zakres działania i kompetencji
   biura, organizację i porządek w procesie pracy oraz inne postanowienia związane z działalnością biura, w tym zasady zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników, zasady określające wymagania pracowników na poszczególnych stanowiskach, zasady udostępniania informacji będących w dyspozycji LGD uwzględniające zasady bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych, opis metod oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura doradztwa.

   Regulamin pracy biura z dn. 17.12.2015 r. - wersja obowiązująca

   OPIS STANOWISK PRACOWNIKÓW BIURA 23.12.2015 r.

  • LSR na lata 2016-2023

   Lokalna Strategia Rozwoju (w skrocie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(PROW).Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR. Zasadniczym celem pracy nad strategią jest poszukiwanie i zdefiniowanie tych kierunków. Lokalna Strategia Rozwoju to dokument, który opracowała Lokalna Grupa Działania z udziałem lokalnej społeczności.

   WERSJA AKTUALNA:

   Aktualna LSR z dnia 24.05.2018 r. - pobierz

   WERSJE ARCHIWALNE:

   pobierz (LSR) z dn. 29.12.2016 r.

   LSR z dnia 22.11.2016 r. - wersja archiwalna
   LSR 7.07.2016 r. - wersja archiwalna
   LSR z dn. 17.12.2015 r. - wersja archiwalne
  • BUDŻET LSR

   Budżet to środki jakimi dysponuje grupa i jakie zostały proporcjonalnie i adekwatnie rozdysponowane na poszczególne cele LSR. Rozdysponowanie kwot budżetu na poszczególne cele odbywało się podczas konsultacji społecznych przy określeniu celów, wskazywaniu głównychproblemów i słabych stron.Wyniki tych spotkań, prac, pozwoliły przydzielić dostępne limity środków w ramach poszczególnych typów działań na zaplanowane do osiągnięcia wskaźniki.

   Budżet LSR 7.07.2016 r. - wersja obowiązująca


   Budżet LSR 17.12.2015 r. - wersja archiwalna
  • WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANOWYCH FUNKCJONOWANIE LGD

  • UMOWA RAMOWA

   Umowa ramowa to umowa, która określa warunki i sposoby realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Umowa została zawarta między LGD a Województwem Kujawsko-Pomorskim dn. 19.05.2016 r.

   Umowa określa zadania, które finansowane będą ze środków programów: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20140202, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków funduszy: EFRR, EFRR oraz EFS.

   Czas trwania obowiązywania umowy. 31.12.2023 r.

   Umowa z dn. 19.05.2016 r.

   Aneks nr 1 z dnia 29.09.2016 r.

   Aneks nr 2 z dnia 23.02.2017 r.

   Aneks nr 3 z dnia 12.06.2017 r.

  • PLAN DZIAŁANIA

   Plan działania wskazuje szczegółowo harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu w przedziałach czasowych - kwartalnych, dla określonych w strategii przedsięwzięć, co w konsekwencji przełoży się na osiągnięcie celów.

   Plan działania pomoże usystematyzować planowane do realizacji zadania, zaprezentować harmonogram realizacji poszczególnych zadań, co jest niezmiernie ważne dla beneficjentów chcących realizować operacji ramach LSR.

   Plan działania 07.07.2016r. - wersja obowiązująca


   Plan działania 17.12.2015r. - wersja archiwalna
  • PLAN KOMUNIKACJI

   Plan komunikacji wskazuje na rodzaje narzędzi stosowanych do komunikowania się ze społecznością lokalną oraz pozwala na identyfikację bieżących problemów komunikacyjnych, zwiększa poziom współpracy, poziom zaangażowania partnerów i interesariuszy LGD.

   Plan komunikacji jest narzędziem niezbędnym by skutecznie wdrażać LSR.

   Dobra komunikacja jest podstawą do zapewnienia jawności i przejrzystości działań zaplanowanych w ramach realizacji LSR.


   Harmonogram Planu komunikacji na rok 2016 - 15.06.2016 r.

   Plan komunikacji 17.12.2015 r. - wersja obowiązująca
  • PLAN SZKOLEŃ

   LGD zaplanowała organizację szkoleń i udział w szkoleniach, zarówno pracowników biura jak i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady, Koordynatorów gminnych – animatorów lokalnych oraz osób bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie LSR. Nieustanne podnoszenie wiedzy, kompetencji, zdobywanie wiedzy ma przyczynić się do skutecznego wdrażania LSR, zgodnie z założeniami ale również zgodnie z przepisami.

   Prezentowany plan szkoleń może ulec zmianie, zgodnie z potrzebami.

   Plan szkoleń 17.12.2015 r.- wersja obowiązująca
  • MONITORING I EWALUACJA

   Monitoring.

   Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat działań wdrażanych w ramach LSR oraz stanu realizacji LSR w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem Monitoringu jest uzyskanie informacji zwrotnej na temat skuteczności i wydajności działań wdrażanych w ramach LSR ale także ocena zgodności realizacji operacji z zatwierdzonymi założeniami i celami.
   Cele monitoringu: pomiar postępu w realizacji projektu pod względem zaplanowanego budżetu, założeń, działań oraz rezultatów, bieżąca identyfikacja występujących problemów, dokumentacja przebiegu realizacji poszczególnych działań (np. wskazanie, że zaplanowane szkolenie się odbyło, powstały materiały promocyjne). Monitoring jest to kluczowe źródło informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji. Dane z monitoringu będą stanowiły podstawową bazę informacyjną do przeprowadzenia ewaluacji Strategii.

   Ewaluacja.

   Ewaluację przeprowadza się w celu ustalenia efektywności programów i oszacowania skali oddziaływania Strategii w odniesieniu do założonych w niej celów, a także analizy wpływu na rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów LSR. Zarząd LGD jest odpowiedzialny za określenie terminu, sposobu i zakresu jej przeprowadzenia oraz sporządzenie raportów z całości działań w ramach wdrażania LSR. Ewaluacja to systematyczne badanie wartości projektu, z zastosowaniem określonych przyjętych kryteriów, mające na celu jego usprawnienie, rozwój lub lepsze zrozumienie, to zbieranie, analiza, interpretacja oraz komunikowanie informacji na temat znaczenia i wartości projektu przy zwróceniu uwagi na zagadnienia istotne dla zainteresowanych, to relacjonowanie przebiegu oraz wyników działań zarówno z pozytywnej jak i negatywnej strony.
   Ewaluacja ma na celu: ocenę wartości interwencji publicznej dokonanej przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Ocena ta dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów, zbieranie, analizę oraz interpretację danych na temat znaczenia i wartości tego, co podlega badaniu, przy zwróceniu uwagi na zagadnienia istotne dla zainteresowanych.
   Cele ewaluacji: badanie jakości projektu, stopnia osiągania rezultatów, stałe ulepszanie skuteczności i efektywności projektu, wspomaganie procesu podejmowania decyzji, identyfikacja słabych i mocnych stron projektu, obiektywna ocena projektu na wszystkich jego etapach, sygnalizowanie problemów, ocena wartości podjętych działań projektowych, określanie stopnia zgodności realizacji projektu z założeniami, badanie potrzeb, zwiększanie profesjonalizmu świadczonych usług.


   PROCEDURA DOKONYWANIA EWALUACJI I MONITORINGU
  • HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW

   Harmonogram naboru wniosków określa termin w jakim LGD prowadziła będzie nabory w ramach ogłaszanych konkursów, zgodnie z założeniami LSR.

   Harmonogram pokazuje planowane terminy prowadzenia naborów w odniesieniu do półrocza danego roku. Dokładne terminy (data, miejsce, zasady) będą doprecyzowane w ogłoszeniach o naborach (informacje zawarte będą w zakładce KONKURSY).

   Harmonogram naboru wnioskow 22.11.2016 r. - wersja obowiązująca

   Harmonogram naboru wnioskow 13.09.2016 r. - wersja archiwalna
   Harmonogram naboru wnioskow 07.07.2016 r. - wersja archiwalna
   Harmonogram naboru wnioskow 19.05.2016 r. - wersja archiwalna
  • KRYTERIA WYBORU OPERACJI

   Kryteria oceny i wyboru operacji są to kryteria, które należy spełnić by móc otrzymać z LGD dofinansowanie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy.

   Dlaczego powstały kryteria?

   LGD wspólnie z mieszkańcami określiła kryteria oceny i wyboru operacji, które mają służyć do wyboru operacji, które będą realizowały zaplanowane do osiągnięcia cele ogólne, szczegółowe a w konsekwencji przedsięwzięcia (Tworzenie nowych firm, Rozwój istniejących firm, Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, Inwestycje w infrastrukturę, Rewitalizacja obszarów wiejskich, Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR).
   Wynik analizy SWOT, diagnoza obszaru pozwoliła określić kierunek działania LGD na lata 2015-2023. Realizacja operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi ma przyczynić się do niwelowania słabych stron obszaru, tak by stały się one mocnymi stronami obszaru. By móc skutecznie realizować te zadania LGD będzie punktowała te operacje (projekty), które będą przyczyniały się do realizacji założeń LSR.

   Kryteria oceny i wyboru operacji odnoszą się bezpośrednio do określonych wskaźników produktu i rezultatu. Wszystkie kryteria zostały szczegółowo opisane i nadana została im waga punktowa. Rada LGD podczas oceny wniosku na podstawie kart dokonywała będzie oceny projektu przyznając punkty.

   WERSJA AKTUALNA:

   Aktualne LOKALNE KRYTERIA OCENY I WYBORU OPERACJI z dnia 24.05.2018 r. - pobierz

   WERSJE ARCHIWALNE:

   KRYTERIA WYBORU OPERACJI - wersja archiwalna z dn. 27.01.2017 r.

   KRYTERIA WYBORU OPERACJI z dn. 22.11.2016 r - wersja archiwalna

   NOWE FIRMY – rozwój przedsiębiorczości w ramach środków PROW 2014-2020

   ROZWÓJ FIRM – rozwój przedsiębiorczości w ramach środków PROW 2014-2020

   INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - w ramach Osi 7 RPO W K-P na lata 2014-2020

   INFRASTRUKTURA - działania z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach środków PROW 2014-2020

   REWITALIZACJA społeczno-gospodarcza w ramach Osi 7 RPO W K-P na lata 2014-2020

   AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO działania z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, wzrostu aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach Osi 11 RPO W K-P na lata 2014-2020.

  • Deklaracje członkowskie

   LGD jest podmiotem budującym swoją tożsamość na zasobach wiedzy i doświadczeniu swoich członków, dlatego jest otwarta na budowanie partnerstwa (przyjmowanie nowych członków).

   Partnerstwo trójsektorowe (sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy), jakim jest LGD pozwala na realizację założeń statutowych i LSR w oparciu o wiedzę i doświadczenie swoich członków. LGD korzysta z potencjału swoich członków przy wdrażaniu swoich działań. Partnerzy – członkowie LGD to:
   gminy - przedstawicielami władz publicznych są Wójtowie, Burmistrzowie;
   organizacje pozarządowe,grupy nieformalne – którzy wybierają swoich przedstawicieli spośród swoich członków;
   przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalności gospodarczą; rolnicy i ich domownicy, w tym właściciele gospodarstw agroturystycznych; to przedstawiciele spółdzielni socjalnych oraz mieszkańcy – osoby fizyczne zamieszkujący obszar LGD, którzy zgłosili swój akces do bycia członkiem LGD. LGD posiada także członka wspierającego jakim jest Powiat Chełmiński. Dzięki członkostwu przedstawicieli rożnych sektorów zaplanowane do realizacji zadania w ramach LSR mają większą szanse na powodzenie. Biorąc pod uwagę zakres zaplanowanych działań niezbędnym będzie skorzystanie z wiedzy i doświadczenia swoich członków przy wdrażaniu założeń LSR.

   W skład Lokalnej Grupy Działania „Vistula Terra Culmensis – Rozwój Przez Tradycję” wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.
   Sektor publiczny reprezentują jednostki samorządu terytorialnego wraz z podlegającymi instytucjami takimi jak szkoły, ośrodki kultury, ośrodki zdrowia, biblioteki. Sektor społeczny reprezentują organizacje pozarządowe stowarzyszenia, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich.
   Sektor gospodarczy reprezentują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa i rolnicy.
   Mieszkańcy reprezentują osoby zamieszkałe na obszarze objętym LSR.

   Zostań naszym członkiem.
   Złóż deklaracje i wymagane załączniki
   i działaj wspólnie z nami.


   Deklaracja członkowska – sektor mieszkańcy

   Deklaracja członkowska – sektor społeczny

   Deklaracja członkowska – sektor gospodarczy (rolnik)

   Deklaracja członkowska – sektor gospodarczy (działalność gospodarcza)
  • Publikacje

  • Zapytania ofertowe


   ZAPYTANIE OFERTOWE TABLICE INFORACYJNO - PROMOCYJNE

   ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/SZC/2018 - tablice informacyjno - promocyjne - opracowanie, wykonanie, dostawa - 05.06.2018 r.

   Zapytanie ofertowe - POBIERZ

   Oferta - POBIERZ

   Termin składania ofert mija: 12.06.2018 r.

   underline;">WYNIKI POSTĘPOWANIA: Pobierz protokół

   Wybrany Wykonawca:

   P.P.H.U. "SAN - 2",

   Sławomir Ludwicki,

   ul. Mieszka I 11A,

   78-320 Połczyn Zdrój.

   ____________________________________________________________________

   ZAPYTANIE FOLDER, MAPA

   Zapytanie ofertowe 01/05/SZC/2018 - folder, mapa- skład, grafika, druk, dostawa, data publikacji 09, 05.2018 r.

   Zapytanie ofertowe - pobierz

   Oferta - pobierz

   Załącznik nr 1 do zapytania - pobierz

   Termin składania ofert mija 16.05.2018 r. o godz. 12:00

   UWAGA!!!

   10 maja 2018 r. została zaktualizowane Zapytanie!

   Zakres aktualizacji: forma oprawy - okładki: klejona grzbietem, bez szycia.

   ZAKTUALIZOWANE ZAPYTANIE - pobierz

   Termin składania ofert mija 16.05.2018 r. o godz. 12:00

   WYNIKI POSTĘPOWANIA - pobierz protokół

    

    

   _____________________________________________________________________

   ZAPYTANIE FOLDER, MAPA

   Zapytanie ofertowe 01/04/SZC/2018 - folder, mapa- skład, grafika, druk, dostawa - 27.04.2018 r.


   Zapytanie ofertowe - pobierz

   Oferta - pobierz

   Termin składania ofert mija 04.05.2018 r.

   WAŻNA INFORMACJA - zmiana sposobu składania ofert.

   W związku z możliwymi do wystąpienia trudnościami z dotarciem ofert do biura LGD dopuszcza się możliwość składania ofert za pośrednictwem poczty e-mail.

   Podpisaną Ofertę (skan) wraz z załącznikami należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 07 maja 2018 r. (tj. do poniedziałku) do godz. 08:00.

   Złożona w ten sposób oferta będzie ważna, jak te złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

   WYNIKI POSTĘPOWANIA - pobierz protokół

   _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

    

   ZAPYTANIE WWW

   Zapytanie ofertowe na wykonanie strony www - OPUBLIKOWANO 22.03.2018 r.

    

   Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który wykona kompleksową usługę w zakresie stworzenia strony internetowej WWW projektu partnerskiego.

    

   Zadanie obejmuje:

    

   1. Wykonie strony internetowej wraz z projektem graficznym.

    

   2. Opieka techniczna, domena i hosting.

    

   Zapytanie ofertowe na wykonanie strony www

    

   Zapytanie ofertowe nr 02/03/SZC/2018

   Oferta

    

    

   WAŻNY KOMUNIKAT do Zapytania ofertowego nr 02/03/2018 - OPUBLIKOWANO 06.04.2018 r.

   „Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/03/SZC/2018 opublikowane dnia 22.03.2018 wpłynęło 11 ofert.

   Ceny zaproponowane przez wszystkich Oferentów na realizację zadania objętego postępowaniem ofertowym przewyższają możliwości finansowe Zamawiającego.

   W związku z powyższym Zamawiający przystąpi do negocjacji cenowych z wszystkimi Oferentami spełniającymi warunki formalne.

   Ostateczne wyniki postępowania ofertowego zostaną opublikowane po negocjacjach w postaci protokołu w terminie do dnia: 13.04.2018.”

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Protokół z wyboru Wykonawcy - Opublikowano 13.04.2018 r.

    

   ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

    

   ZAPYTANIE LOGO

   ZAPYTANIE OFERTOWE 03/03/2018-WYKONANIE LOGO - OPUBLIKOWANO 22.03.2018 r.

    

    

    

   Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który wykona logo na potrzeby promocji projektu partnerskiego.

    

   Zadanie obejmuje:

    

   • Opracowanie 5 propozycji logo projektu na podstawei nadesłanych przez Zamawiającego materiałów,

    

   Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych w ramach realizacji zamówienia na wszelkich polach eksploatacji i w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia na wszystkich Zamawiających.

    

    

    

    

    

    

   Zapytanie ofertowe nr 03/03/SZC/2018

   Oferta

   WYNIK POSTĘPOWANIA - OPUBLIKOWANO 06.04.2018 r.

   Protokół z wyboru Wykonawcy

    

   ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

    

   ZAPYTANIE APLIKACJA MOBILNA

    

    

    

    

    

   ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/SZC/2018 - APLIKACJA MOBILNA - OPUBLIKOWANO 21.03.2018 r.

    

   Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który wykona kompleksową usługę w w zakresie opracowania i wdrożenia aplikacji na urządzenia mobilne typu smartfon, która będzie prezentowała obszar Partnerów w postaci interaktywnego szlaku - trasy turystycznej opisującej min. 200 punktów, które będą zawierać opisy, zdjęcia oraz filmiki.

    

    

   ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/SZC/2018

   OFERTA

   Załącznik nr 1 - Lista gmin

    

   Termin składania ofert mija: 29.03.2018 r.

    

    

    

    

    

    

    

   WAŻNY KOMUNIKAT do Zapytania ofertowego nr 01/03/2018 - OPUBLIKOWANO, 06.04.2018 r.

   „Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/03/SZC/2018 opublikowane dnia 22.03.2018 wpłynęły 4 oferty.

   Ceny zaproponowane przez wszystkich Oferentów na realizację zadania objętego postępowaniem ofertowym przewyższają możliwości finansowe Zamawiającego.

   W związku z powyższym Zamawiający przystąpi do negocjacji cenowych z wszystkimi Oferentami spełniającymi warunki formalne.

   Ostateczne wyniki postępowania ofertowego zostaną opublikowane po negocjacjach w postaci protokołu w terminie do dnia: 13.04.2018.”

    

    

    

    

    

    

    

   OPUBLIKOWANO 11.04.2018 r.

    

    

   Protokół wybory Wykonawcy z dnia 10.04.2018 r.

    

    

   ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

    

   ZAPYTANIE FOLDER, MAP, TECZKA

    

    

   Opublikowano 07.03.2018 r.

   ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/02/SZC/2018

    

   FOLDERY, MAPA, TECZKA

   Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który wykona kompleksową usługę w zakresie wydania 5000 szt. folderów informacyjno-promocyjnych, 5000 szt. map oraz 1000 szt. teczek.

   Zadanie obejmuje:

   1. opracowanie materiałów dla 3 Partnerów - opisów do folderu,
   2. opracowanie materiałów dla 3 Partnerów - zdjęć oraz filmików do folderu,
   3. opracowanie graficzne, redakcję, skład, wydruk i dostawę folderów dla 3 Partnerów,
   4. opracowanie graficzne, skład, wydruk i dostawę teczek do folderów,
   5. opracowanie graficzne, skład, wydruk i dostawę map.

   POBIERZ:

   ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/02/SZC/2018

   OFERTA

   Załącznik nr 1 - Wstępna Lista elementów – P1.

   Załącznik nr 2 - Wstępna Lista elementów – P2.

   Załącznik nr 3 - Wstępna Lista elementów – P3.

   Załącznik nr 4 - Lista gmin i oznaczeń do mapy.

   Oświadczenie wskazujące na kwalifikacje potencjału ludzkiego (osiągnięcia), któremu zostanie zlecone wykonanie opisów do folderów.

   Oświadczenie wskazujące na kwalifikacje potencjału ludzkiego (osiągnięcia), któremu zostanie zlecone wykonanie zdjęć do folderów.

    

    

   Termin składania ofert mija: 15.03.2018 r.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   _____

    

   WYNIK POSTĘPOWANIA - 19.03.2018 r.

    

    

    

   Protokół z wyboru Wykonawcy

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

   PUBLIKACJA  dn. 30.01.2017 r.

    

   Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące druku i dostarczenia 600 sztuk plakatów formatu A3.


   Zamówienie obejmuje:

   druk plakatów

   dostarczenie plakatów

    

   POBIERZ:

   Zapytanie ofertowe nr 02/01/2017/LSR

   Oferta do zapytania ofertowego nr 02/01/2017/LSR

   OFERTA w wersji edytowalnej do zapytania ofertowego nr 02/01/2017/LSR

   ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________   Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia spotkań i szkoleń informacyjnych.

   Zamówienie obejmuje:

   • opracowanie autorskiego programu szkoleń/spotkań,
   • przeprowadzenie szkoleń/spotkań zgodnie z programem,
   • opracowanie i zabezpieczenie materiałów szkoleniowych/dydaktycznych dla uczestników szkoleń/spotkań oraz
   • zabezpieczenie na każde szkolenie/spotkanie usługi gastronomicznej.

   POBIERZ:

   Zapytanie ofertowe nr 01/01/2017/LSR

   Oferta do zapytania ofertowego nr 01/01/2017/LSR

   OFERTA w wersji edytowalnej do zapytania ofertowego nr 01/01/2017/LSR

    

   WYNIKI:

   POBIERZ PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


    

  • WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza członków Stowarzyszenia LGD "Vistula-Terra Culemnsis" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 27.06.2017 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Wypoczynkowym „Delfin” w Białym Borze (gm. Grudziądz).


   PORZĄDEK

   1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
   2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
   3. Przyjęcie porządku zebrania.
   4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” za rok 2016.
   5. Podjęcie Uchwały nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2016 w postaci: Rachunku zysków i strat za rok 2016, Bilansu za rok 2016 oraz Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2016 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” oraz Sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” za rok 2016 i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.
   6. Prezentacja wprowadzonych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
   7. Prezentacja stanu wdrażania LSR.
   8. Wolne wnioski.
   9. Zakończenie.

   Projekt uchwały

   Sprawozdanie merytoryczne Zarządu LGD "Vistula-Terra Culmensis" za rok 2016 - pobierz
  • SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

   Sprawozdanie merytoryczne Zarządu LGD "Vistula-Terra Culmensis" za ork 2016 - pobierz

  • PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI

   Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na potrzeby ogłaszania konkursów dla podmiotów innych niż LGD w ramach środków dostępnych w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023 opracowała Procedury, które w sposób przejrzysty, niedyskryminujący, jasno określają odpowiedzialność poszczególnych organów, w tym zadania biura LGD w zakresie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

   Procedura obejmuje czynności związane z przeprowadzaniem naboru wniosków, oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.

   Aktualna PROCEDURA dot. oceny i wyboru operacji w ramach środków PROW na lata 2014-2002 z dnia 24.05.2018 r. - pobierz Załączniki do procedury

   Aktualna PROCEDURA dot. oceny i wyboru operacji w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 zdnia 24.05.2018 r. (środki EFRR, oś 7) - pobierz Załączniki do procedury

   WERSJE ARCHIWALNE:

   pobierz Procedura oceny i wyboru operacji - wersja archiwalna z dn. 25.01.2017 r.

   Załączniki do procedury z dn. 25.01.2017 r. POBIERZ

   Procedura oceny i wyboru operacji - wersja archiwalna z dn. 29.12.2016 r.

   PROCEDURA z dn. 22.11.2016 r. - wersja archiwalna

   ZAŁĄCZNIK DO PROCEDURY z dn 22.11.2016 r. - wersja archiwalna

   PROCEDURA z dn. 17.12.2015 r. - wersja archiwalna

   ZAŁĄCZNIK DO PROCEDURY z dn. 17.12.2015 r. - wersja archiwalna
  • GRANTY EFS

   Projekt dotyczy realizacji projektów grantowych przyczyniających się do wzmocnienia kapitału społecznego, do wzrostu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR d 30.06.2023 r.

   Główne zadania: w ramach projektu zaplanowano wsparcie 720 os.(500 K,220 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 20 os.(10 K i 10 M)z otoczenia tych os. w następujących formach wsparcia:

   aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) - zadania skierowane do 160 os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - kwota alokacja środków 1.650.000,00 zł, max. kwota dof.150 tys.zł (planuje się ogłoszenie 5 naborów, w tym realizację min.11 proj. grantowych); planuje się wdrożyć rozwiązania w zakresie organizowania społ. lokalnej i animacji społecznej, w tym zatrudnienie lidera lub animatora aktywności lok. oraz obywatelskiej -zad.skierowane do 560 os.zagrożonych-alokacja środków 2.700.000.00 zł,max. kwota dof. 50 tys.zł (planuje się ogłoszenie 9 naborów, w tym realizację min.54 proj. grantowych).

   W ramach tego rozwiązania planuje się objęcie wsparciem 20 os.z otoczenia os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

   Wnioskodawca w ramach naboru planuje osiągnięcie wskaźników:

   Wskaźniki produktu:

   L. os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 720;

   Wsk.rezultatu:

   L.os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 53;

   L.os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu-29;

   L.os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społ.-404.

   W ramach planowanych rozwiązań uwzględniono koszty racjonalnych usprawnień-kwota alokacji 8.845,04zł.

   Realizacja zad.przyczyni się do osiągnięcia wskaźników produktu i wskaźników rezultatu zgodnych z programem ( oraz tych charakterystycznych dla projektu.Termin realizacji proj.01.01.2018 r.-30.06.2023 r.

   Wartość proj:5.128.053,04 zł.

   Dofinansowanie: 4.358.845,04 zł. Zadania zaplanowane w projekcie skierowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do ich otoczenia- osób, których udział jest niezbędny do skutecznego wsparcia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

   Umowa o powierzenie grantu w ramach Osi 11 - wdrażania działań o charakterze społecznym, społeczno-zawodowym.

 • Projekty

Poprawa jakości życia na obszarze LGD „Vistula­-Terra Culmensis”

… nowe firmy, rozwój firm, infrastruktura, rewitalizacja społeczno-gospodarcza, inkubatory przedsiębiorczości, aktywizacja, animacja, aktywna integracja, rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej, organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej, współpraca, wymiana doświadczeń…..

Gminy tworzące LGD:

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Sztynwag 46
 • 86-302 Sztynwag
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie