Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

Konkurs nr 2/2017 - ogłoszenie

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs nr 2/2017 - ogłoszenie o naborze wniosków - zobacz ogłoszenie

 

Załączniki do ogłoszenia:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) -- otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)  otwórz

 • 3a) Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • 3b) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z) -  otwórz

 • 4a) Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

 • 6a) Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

7) Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

Podstawowe warunki udzielenia wsparcia:

W ramach naboru obowiązują warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia wynikające z zapisów LSR i procedur:

1. Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”:

 • Zakłada realizację celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
 • Operacja jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym z warunkami udzielenia wsparcia oraz z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 • Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 • Wniosek z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

2. Operacja uzyska wskazaną w ogłoszeniu minimalną wymaganą liczbę punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

3. Kwota wsparcia równa: 60.000,00 zł.

8) Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

 1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz  z załącznikami wskazanymi w sekcji B.VII. „Informacja o załącznikach WoPP”.
 2. Oświadczenie o rozpowszechnianiu logotypu/marki LGD – dokument dodatkowy LGD (obowiązkowo).
 3. Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji – dokument dodatkowy LGD (obowiązkowo).
 4. Opis rozwiązań innowacyjnych wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionalnej strategii innowacji województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku - dokument dodatkowy LGD (obowiązkowo).
 5. Opis wykorzystania produktów lokalnych przez beneficjenta – dokument dodatkowy LGD (obowiązkowo).
 6. Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach lub doświadczeniu zgodnym z zakresem prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania lub zakresem merytorycznym, związanym z rodzajem planowanej działalności gospodarczej –  dokument dodatkowy LGD (obowiązkowo).

9) Kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia 1.1 Tworzenie nowych firm – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalenia lub zmiany kryteriów.

10) Oświadczenie o rozpowszechnianiu logotyp/marki

11) Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji.

12) Opis rozwiązań innowacyjnych wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionalnej strategii innowacji województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku.

13) Opis wykorzystania produktów lokalnych przez beneficjenta.

14) Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach lub doświadczeniu zgodnym z zakresem prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania lub zakresem merytorycznym, związanym z rodzajem planowanej działalności gospodarczej.

 

Dokumenty pomocnicze:

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)

Procedura oceny i wyboru operacji

Inteligentne Specjalizacje w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach niniejszego konkursu:

CELE:

Cel ogólny nr 1   Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.

Cel szczegółowy nr 1.1  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.

Przedsięwzięcie nr 1.1.1. Tworzenie nowych firm

WSKAŹNIKI:

Wskaźnik produktu: liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Wskaźnik rezultatu: liczba utworzonych miejsc pracy

  

 

 


 

                                                     

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie