Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

DORADZTWO - warunki i zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu nr 01/2023

 

ZASADY UCZESTNICTWA I REKRUTACJI w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych  

z zakresu: warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z zakresu PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI I GOSPODARCZEJ.

CEL SPOTKAŃ: Wyposażenie uczestników w wiedzę z  zakresu warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Udział w spotkaniu traktowany jest jako forma doradztwa i można uzyskać aż 9 pkt. podczas oceny projektu z lokalnymi kryteriami.Organizator wskazuje, że udział w spotkaniu traktowany jako forma doradztwa (punkty podczas oceny  z lokalnymi kryteriami), kwalifikowalny będzie przez Organizatora w kontekście wszystkich przyszłych naborów prowadzonych przez Organizatora, jeżeli zasady ubiegania się o wsparcie/zakres konkursu nie ulegną zmianie/istotnej zmianie.

 Każdorazowo w  takiej sytuacji członkowie Rady LGD będą zaciągać opinii Organizatora czy mogą taki udział w spotkaniu uznać jako spełnienie warunku, tj. czy mogą przyznać punkty.

UCZESTNICY SPOTKAŃ:
-
osoby  zamieszkujące obszar LGD „Vistula - Terra Culmensis”  tj. obszar gmin wiejskich: Chełmno (z wyłączeniem miasta Chełmno), Grudziądz, (z wyłączeniem miasta Grudziądz), Gruta, Lisewo, Łasin, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą.
- osoby, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

SPOSÓB DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA:
-
drogą elektroniczną wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
-
osobiście Wabcz 59, 86-212 Stolno.
- telefonicznie: 501-795-541 w godzinach 08:00-14:00.

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona, będzie brana pod uwagę kolejność dokonania zgłoszenia.

Organizator ze względów organizacyjnych do udziału w 1 spotkaniu może zrekrutować max. 20 uczestników.
O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu, każdy uczestnik  zostanie poinformowany przez Organizatora.
W przypadku zgłoszenia większej liczby osób, organizator wyznaczy kolejny termin takiego spotkania, tak by zapewnić możliwość udziału wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Dokonując zgłoszenia zgłaszający jest świadomy oraz oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz spełnia warunek udziału w spotkaniu informacyjnym.

UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: w przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania (np. informacje   o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób niedosłyszących).

INNE: Udział w zadaniu jest bezpłatny.
Spotkania organizowane są w ramach projektu „Koszty bieżące i animacja Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję", nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0013/19.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA    SZKOLENIA/SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „VISTULA-TERRA CULMENSIS-ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ” (LGD)

Adres: Wabcz 59, 68-212 Stolno

NIP: 875-149-03-45

Tel. 795-761-000

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                                                                                       

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA" Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr umowy: 0006-6933-UM024000615  z dnia 19 maja 2016 r. z późn. zm., w związku z wdrażanym projektem „Koszty bieżące i animacja Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" z późń. zm. w zakresie promocji, monitoringu i ewaluacji  na podstawie obowiązku wynikającego z ustaw, z których wynika obowiązek podania danych (art. 6 ust 1 lit c RODO). W pozostałym zakresie dane będziemy przetwarzali w wyniku dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust 1 lit    a RODO).

KATEGORIE PANA/I DANYCH OSOBOWYCH KTÓRE PRZETWARZAMY I WYMÓG/DOBROWOLNOŚĆ ICH PODANIA:n Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/i danych osobowych: Imię nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, inne niezbędne dane wymagane dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wynikające z obowiązku monitoringu uczestników w/w projektu. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych   z udziałem w spotkaniu/szkoleniu, w tym na potrzeby monitorowania uczestników w/w projektu. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

ODBIORCA PANA/I DANYCH OSOBOWYCH: Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali następującym podmiotom zewnętrznym:
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący organem nadzorującym działalność LGD, w tym również organom/instytucjom podległym, które zostały wydelegowane do ewaluacji i monitoringu wdrażania założeń w ramach działalności LGD, w tym w ramach wdrażanej  Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”, w ramach wdrażanego w/w projektu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii europejskiej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pana/i dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia otrzymanego wsparcia w ramach w/w zawartych umów tj. w przypadku umowy zawartej na Wdrażanie LSR do czasu 31.12.2023 r. a  w przypadku umowy zawartej na wdrażanie w/w projektu do 31.12.2024 r. Okres ten zostaje wydłużony na czas ewaluacji   i monitoringu.

PANA/I PRAWA

Ma Pan/i prawo do:

  • Dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.

Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza postanowienia RODO.                                                                  

Kontakt

  • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
  • Wabcz 49
  • 86-212 Stolno
  • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie