Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

KONKURS 5/2019/G, WYNIKI

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Sztynwag, 28.10.2019 r.

Numer konkursu LGD: 5/2019/G

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 1. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

        TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

        TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

CEL OGÓLNY LSR: Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej, włączenie społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru  LSR oraz promocja obszaru do 2022

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 3.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2022 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria oceny i wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1.150.000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50.000,00 zł. 

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20.000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 12.11.2019 r. do 21.11.2019 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:  I kwartał 2020 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

W dniu rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków zostanie uruchomiony GENERATOR WNIOSKÓW - wniosek należy wypełnić w generatorze. 

Miejscem składania wniosków jest biuro LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”, Sztynwag 46,  86-302 Sztynwag.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście w biurze LGD albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD lub
 2. drogą pocztową
 3. lub kurierem.

Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu do biura LGD.

Uwaga: Za skutecznie złożony zostanie uznany jedynie wniosek o przyznanie pomocy złożony w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej o tożsamej sumie kontrolnej. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 795-761-000

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgdvistula.org oraz w biurze LGD.

 

OGŁOSZENIE - pobierz pełną treść ogłoszenia.

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu;

2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz załącznikami:

  Załącznik nr 1 - Obowiązki informacyjne grantobiorcy;

  Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności;

  Załącznik nr 3 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

  Załącznik nr 4 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

  Załącznik nr 5 - Źródła finansowania projektu;

  Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu;

  Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;

  Załącznik nr 8 - Wzór Oświadczenia o prowadzeniu komunikacji w formie elektronicznej

3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu;

4. Kryteria oceny i wyboru projektów;

5. Procedura oceny i wyboru projektów w ramach w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 - środki EFS (oś 11),

6. Katalog maksymalnych stawek;

7. Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”;

8. Podręcznik dla LGD część 2
Załącznik 1 do Podręcznika część 1
Załącznik 1 do Podręcznika część 2

9. Wzór pełnomocnictwa;

10. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej;

11. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9

12. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

12. Lista sprawdzająca do weryfik. czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację.

 

Dokumenty dodatkowe LGD na potrzeby uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów:

Oświadczenie właściciela obiektu o udostępnieniu obiektu na okres realizacji projektu oraz na okres trwałości projektu

Oświadczenie wskazujące potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów

Inne, pomocnicze:

Zasady udzielania wsparcia na projekty grantowe - aktualizacja z dnia 28.08.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe

Zbiór interpretacji RLKS

 

 

 _____________________________________________________________________

Opublikowano:  12.11.2019 r.

 

GENERATOR WNIOSKÓW - pobierz

______________________________________________________________________

 

Opublikowano: 20.11.2019 r.

 

Wydłużenie terminu składania wniosków do 25.11.2019 r. - Komunikat nr 1 do ogłoszenia 5/2019/G

 

Komunikat nr 2 do ogłoszenia 5/2019/G z 06.50.2020 r.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sztynwag , 24.01.2020 r.

 

Informacja z  posiedzenia Rady LGD

odbytego w dniu 23.01.2020 r. w Sztynwagu w sprawie oceny i wyboru wniosków

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na Konkursu nr 5/2019/G na działanie w zakresie tematycznym:

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
Typ b)  lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
Typ c)  inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

Rada LGD wybrała do dofinansowania 13 projektów.

 

DO POBRANIA:

 1. Lista projektów zgodnych z LSR oraz Lista projektów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków).

 2. Protokół z posiedzenia Rady LGD

 3. Wzór odwołania

 

Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od decyzji Rady LGD , który należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru projektu.

 

Prawo wniesienia odwołania  przysługuje od:

1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo

2) nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji albo

3) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o  powierzenie grantu  (okoliczność, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania) albo

4) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana.

 

Wymogi formalne odwołania:

Odwołanie  jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania ;

2) oznaczenie wnioskodawcy;

3) numer wniosku o powierzenie grantu;

4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza (wraz z uzasadnieniem);

5) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności projektu z LSR (wraz z uzasadnieniem);

6) wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana (wraz z uzasadnieniem);

7) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce (wraz z uzasadnieniem);

8) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

Złożenie odwołania w biurze LGD powinno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia odwołania. 

 

Drukuj

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie