Walne Zebranie Członków 22.11.2016 r. Mały Rudnik

Walne Zebranie Członków - najwyższa władza w Stowarzyszeniu.

Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwały, w drodze głosowania. Zgodnie z zasadą demokracji w głosowaniu wszyscy członkowie mają równą ilość głosów. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub na pisemny wniosek Rady lub Komisji Rewizyjnej.

LGD jest podmiotem budującym swoją tożsamość na zasobach wiedzy i doświadczeniu swoich członków, dlatego jest otwarta na budowanie partnerstwa (przyjmowanie nowych członków). Partnerstwo trójsektorowe (sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy), jakim jest LGD pozwala na realizację założeń statutowych i LSR w oparciu o wiedzę i doświadczenie swoich członków. LGD korzysta z potencjału swoich członków przy wdrażaniu swoich działań.
Partnerzy – członkowie LGD to:

 • gminy - przedstawicielami władz publicznych są Wójtowie, Burmistrzowie
 • organizacje pozarządowe
 • grupy nieformalne – którzy wybierają swoich przedstawicieli spośród swoich członków
 • przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalności gospodarczą
 • rolnicy i ich domownicy, w tym właściciele gospodarstw agroturystycznych; to przedstawiciele spółdzielni socjalnych oraz
 • mieszkańcy – osoby fizyczne zamieszkujący obszar LGD, którzy zgłosili swój akces do bycia członkiem LGD

LGD posiada także członka wspierającego jakim jest Powiat Chełmiński.

Dzięki członkostwu przedstawicieli różnych sektorów zaplanowane do realizacji zadania w ramach LSR mają większą szanse na powodzenie. Biorąc pod uwagę zakres zaplanowanych działań niezbędnym będzie skorzystanie z wiedzy i doświadczenia swoich członków przy wdrażaniu założeń LSR.

W skład Lokalnej Grupy Działania „Vistula Terra Culmensis – Rozwój Przez Tradycję” wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.

Sektor publiczny reprezentują jednostki samorządu terytorialnego wraz z podlegającymi instytucjami takimi jak szkoły, ośrodki kultury, ośrodki zdrowia, biblioteki.
Sektor społeczny reprezentują organizacje pozarządowe stowarzyszenia, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich.
Sektor gospodarczy reprezentują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa i rolnicy.
Mieszkańcy reprezentują osoby zamieszkałe na obszarze objętym LSR.

______________________________________________________

WALNE, 22.11.2016 r.

 

ZAPROSZENIE, 22.11.2016 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”,  które odbędzie się  22 listopada 2016  r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Rudniku (gm. Grudziądz). W przypadku braku quorum, na podstawie § 16 Statutu Stowarzyszenia, wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków tego samego dnia o godzinie 17.30.

PORZĄDEK, 22.11.2016r.

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z kadencji 2012-2016.
 5. Uchwała nr 7/2016 w/s wyboru Zarządu Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” na kadencję 2016-2020.
 6. Uchwała nr 8/2016 w/s wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” na kadencję 2016-2020.
 7. Prezentacja zmian wprowadzonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, jej załącznikach i dokumentach towarzyszących.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie.

PROJEKTY UCHWAŁ:

Uchwała nr 7/2016 w/s wyboru Zarządu Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 8/2016 w/s wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” na kadencję 2016-2020.

Walne Zebranie Członków

 

Podczas Zebrania, które odbyło się 22 listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Rudniku, ustanowiono skład osobowy organów na następną kadencje,

tj. na lata 2016-2020.

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Marcin Pilarski - Prezes
2. Anna Bochen - Wiceprezes
3. Jacek Zyglewicz - Skarbnik
4. Monika Wróbel - Sekretarz
5. Halina Chrzanowska - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

1. Marzenna Szpręglewska - Przewodnicząca
2. Danuta Malinowska - Wiceprzewodnicząca
3. Ewa Kościńska- członek Komisji Rewizyjnej
4. Grzegorz Szmidt - członek Komisji Rewizyjnej
5. Zbigniew Kiljan- członek Komisji Rewizyjnej

Życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Uchwała nr 7/2016 w/s wyboru Zarządu

Uchwała nr 8/2016 w/s wyboru Komisji Rewizyjnej

 

 

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Sztynwag 46
 • 86-302 Sztynwag
 • Telefon: 501-795-541
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie