Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

KONKURS 01/2023 - NOWE FIRMY - Nabór wniosków: 11.04.2023 - 24.04.2023 r.

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości
na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: 11.04.2023 r. – 24.04.2023 r.

Limit środków w ramach naboru: 86.131,65 EURO, co stanowi 344.526,60 zł (kwota indykatywna wyliczona po kursie 4 PLN/EURO).

 ⇒ OGŁOSZENIE

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 3. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie nowych firm – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalenia lub zmiany kryteriów.

Dokumenty dodatkowe - należy je załączyć obowiązkowo do wniosku

 1. Oświadczenie o rozpowszechnianiu logotyp/marki
 2. Opis rozwiązań innowacyjnych wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionalnej strategii innowacji województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku      zobacz: Inteligentne specjalizacje
 3. Opis wykorzystania produktów lokalnych przez beneficjenta.
 4. Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach lub doświadczeniu zgodnym z zakresem prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania lub zakresem merytorycznym, związanym z rodzajem planowanej działalności gospodarczej.
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu osoby niepełnosprawnej.
 6. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach konkursu 01/2023.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, Instrukcja Biznesplan (wersja 5z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy
Biznesplan

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4  (tabele pomocnicze)
Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​
Instrukcja Informacja do biznesplanu

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 1 Biznesplan
Załącznik nr 2 Wykaz działek
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Wniosek o płatność
Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

Powyższe wzory dostępne są również na stronie www.gov.pl -II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

POMOCNICZE DOKUMENTY:

⊗ LSR, 08.12.2022 r. - wersja obowiązująca   Załączniki do LSR - od 1 do 5
⊗ Procedura PROW 18.03.2019 - aktualna   + załączniki
⊗ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
⊗ Inteligentne specjalizacje

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Wabcz, 28.06.2023 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia
06 lipca 2023 r. tj. CZWARTEK od godz. 09:00

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zawiadamia  o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się:

 • 06 lipca 2023 r. od godz. 09:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis", Wabcz 59, 86-212 Stolno

w związku z konkursem nr 01/2023 celem oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu w zakresie tematycznym Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej,  zgodnie z procedurą wyboru operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis–Rozwój przez Tradycję”  zgodnie z procedurą wyboru operacji. Ponadto informujemy, że członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD przed posiedzeniem.

Porządek Posiedzenia Rady LGD „Vistula-Terra Culmensis”
_______________________________________________________

Przedmiot posiedzenia: Konkurs 01/2023.

Liczba złożonych wniosków: 20.
Zakres tematyczny:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.
Porządek:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Rady LGD, przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie quorum – podpisanie listy obecności z podziałem na sektory.
2. Wybór Sekretarza posiedzenia.
3. Podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności.
4. Omówienie procesu naboru wniosków, procedury oceny i wyboru operacji w ramach środków PROW na lata 2014-2020, prezentacja złożonych wniosków, wyniki weryfikacji wstępnej prowadzonej przez Biuro LGD.
6. Dokonanie wyłączeń z oceny ze wskazaniem przyczyny wyłączenia (o ile dotyczy).
7. Ustalenie grupy interesów – ustalenie więzów wspólnych interesów lub korzyści kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych operacji (o ile dotyczy). Weryfikacja powiązań kapitałowych i osobowych.
8. Wypełnienie Rejestru konfliktów interesów członków Rady LGD (o ile dotyczy).
9. Analiza spełnienia warunku § 13 Regulaminu Organizacyjnego Rady LGD: „Na poziomie podejmowania decyzji, ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.”
10. Proces oceny:

ocena zgodności operacji z LSR – każdy członek Rady ocenia indywidualnie, podając uzasadnienie oceny,
     ¨ podjęcie uchwał ws zgodności/niezgodności operacji z LSR – oddzielne uchwały,
     ¨ podjęcie uchwały ws przyjęcia Listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR.
ocena operacji z lokalnymi kryteriami - każdy członek Rady ocenia indywidualnie, podając uzasadnienie oceny,
   ¨ podjęcie uchwał ws wyboru operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia – oddzielne uchwały,
   ¨  podjęcie uchwały ws przyjęcia Listy operacji wybranych do dofinansowania.

 1. Wolne wnioski.
  12. Zakończenie.
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wabcz, 06.07.2023 r.

WYNIKI

Informacja z procesu oceny i wyboru operacji w ramach konkursu 01/2023

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na Konkursu nr 01/2023 na działanie w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.
wybrano 14 operacji, w tym:
5 operacji mieści się w milicie środków,
9 operacji nie mieście się w limicie dostępnych środków.
Kwota przyznanej pomocy na 1 operacje wynosi 60.000,00 zł.
Alokacja dostępnych środków: 344.526,60 zł (kwota indykatywna wyliczona po kursie 4 PLN/EURO).

DO POBRANIA:

Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 25.05.2022 r.
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 01/2023
Wzór protestu

UWAGA WAŻNE:

Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od decyzji Rady LGD , który należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.
Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) alb
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.

Wymogi formalne protestu:

 • oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
 • oznaczenie wnioskodawcy;
 • numer wniosku o przyznanie pomocy;
 • wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy
 • wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 • wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
 • wskazanie zarzutów w zakresie ustalonej przez LGD niższej kwoty wsparcia niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem,
 • podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 W przypadku wniesienia protestu nie spełniającego wymogów formalnych w zakresie:

 • oznaczenia zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
 • oznaczenia wnioskodawcy;
 • numeru wniosku;
 • podpisu wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
  lub
 • zawierającego oczywiste omyłki,
  wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wabcz, 17.11.2023 r.     KOREKTA UCHWAŁ


KOREKTA uchwał

17 listopada 2023 r. w dokonano korekty podjętych podczas posiedzenia Uchwał.
Korekty dotyczyły zmiany Listy operacji wybranych i niewybranych oraz zmiany uchwały ws wyboru operacji zarejestrowanej pod numerem 01/2023/14.
Korekta do oceny Rady - protokół, skorygowane uchwały.

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wabcz, 21.12.2023 r.                                       
                                                                                                                                                         
SPROSTOWANIE DO PROTOKOŁU

SPROSTOWANIE z dnia 21.12.2023 r. do  Protokołu nr 7/2023 z dokonania przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” korekty dokonanej oceny ws oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 01/2023.

Wskazujemy, że w protokole nr 7 przez omyłkę prowadzono niepoprawne nazwy poddanej pod głosowanie uchwały nr EFRROW/VII/2/2023
Poprawna nazwa to:
Uchwała nr EFRROW/VII/2/2023 zmieniająca Uchwałę Nr  EFRROW/IV/35/2023Rady Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z dnia 06.07.2023 r. w sprawie ZATWIERDZENIA LISTY OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH W RAMACH KONKURSU NR 01/2023.
Ponadto w uchwale nr EFRROW/VII/1/2023 omyłkowo wprowadzono niepoprawny numer zmienianej uchwały
Poprawna nazwa to:
EFRROW/VII/1/2023 zmieniająca Uchwałę Nr EFRROW/IV/30/2023 Rady Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z dnia 06.07.2023 r. w sprawie wyboru oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 01/2023/14 oraz ustalenia kwoty wsparcia

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wabcz, 06.02.2024 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia
12 stycznia 2024 r. tj. PONIEDZIAŁEK  od godz. 08:00

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zawiadamia  o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się:

 • 12 stycznia 2024 r. od godz. 08:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis", Wabcz 59, 86-212 Stolno
  w związku z konkursem nr 01/2023 celem ponownej oceny i wyboru operacji zarejestrowanej pod numerem 01/2023/13 w ramach konkursu 01/2023 w zakresie tematycznym Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej,  zgodnie z procedurą wyboru operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis–Rozwój przez Tradycję”.

  Informujemy, że członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD przed posiedzeniem.
  Przedmiot posiedzenia: ponowna ocena operacji nr 01/2023/13.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wabcz 12.02.2024 r.

PONOWNA OCENA OPERACJI NR 01/2023/13
wniosku w związku z wezwaniem Zarządu Województwa ws ponownej oceny wniosku zarejestrowanego pod nr 01/2023/13.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wyniku uwzględnienia protestu dla operacji zarejestrowanej pod nr 01/2023/13 przekazał sprawę LGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny operacji pod kątem zgodności z LSR. Rada LGD w trybie obiegowym w dniach 11-17.11.2023 r. dokonała ponownej oceny operacji. Ze względu na fakt zidentyfikowania w tym procesie/trybie nieprawidłowości podjęto decyzję, iż ponowna ocena operacji zostanie przeprowadzona w trybie stacjonarnym. Uchwały podjęte w trybie obiegowym zostaną uchylone na rzecz przyjęcia nowych uchwał.
Rada LGD w związku z tym dokonała ponownej oceny operacji w zakresie zgodności z LSR oraz oceny z lokalnymi kryteriami.
Protokół z ponownej oceny operacji
Lista operacji godnych z LSR
Lista operacji wybranych - uaktualniona lista w związku z ponowną oceną operacji z tytułu uznania protestu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Drukuj

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie