Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

Konkurs 9/2019/R - Ogłoszenie

 Sztynwag, 17.02.2020 r.

Komunikat z dnia 17.02.2020 r.

dotyczący zmiany całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursuNr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-359/19 ogłoszonym dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

Typ projektu : Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” dokonała zmiany ogłoszenia o naborze wniosków w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-359/19 w następującym zakresie:

Pkt. IX ogłoszenia o naborze wniosków

Było

Jest

 IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  2.539.684,26 PLN.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2.639.451,87 PLN.

 

Powyższej zmiany Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” (dalej: LGD) zdecydowała się dokonać na korzyść potencjalnych wnioskodawców w celu zwiększenia alokacji dostępnych w ramach konkursu środków.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

 

 
 
 
Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez  podmioty inne  niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)
     

Informacje o konkursie wniosków  

Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-359/19

Numer konkursu nadany przez LGD: 9/2019/R

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu - 28.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  - 28.02.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – III kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

 Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”,

Adres: Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 16.00.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku
o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze  Lokalnej Grupy Działania ,,Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 1 egzemplarzu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale
IV Ogłoszenia o naborze.

Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego,  
 • związki jednostek samorządu terytorialnego;  
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  
 • samorządowe jednostki organizacyjne,  
 • organizacje pozarządowe, 
 • mikro i małe przedsiębiorstwa,  
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucje otoczenia biznesu,  
 • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach ogłoszonego naboru można uzyskać dofinansowanie na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru
i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

- Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej - nie większej niż 50 % powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu.

- Budowa dróg lokalnych nie będzie wspierana. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.

Realizacja inwestycji w drogi lokalne (gminne) jest możliwa pod warunkiem, że nośność drogi gminnej będącej przedmiotem projektu, po realizacji inwestycji, wyniesie minimum 11,5 t na oś.

- Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast.

- Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji.

- Działania infrastrukturalne będące przedmiotem projektu muszą być niezbędne do realizacji projektu/ów finansowanego/ych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby przedsięwzięcia uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie,
tj. ukierunkowane na aktywizację społeczną lub społeczno-zawodową lub zawodową.

Obowiązujące w ramach konkursu kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.

Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” dokona oceny
i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi
30 punktów.

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95% w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi: 2.639.451,87 PLN.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”, Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08.00 do 16.00. 

Z można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem:

795 - 761 – 000 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 1. Kryteria wyboru projektu – Lokalne kryteria oceny i wyboru;
 1. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020;
 2. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 3. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlony w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P (GWD);
 4. Instrukcja użytkownika GWD;
 5. Regulamin użytkownika GWD;
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu;
 7. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ;
 1. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;

         9a. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji;

            9a-1 Oświadczenie o rozpowszechnianiu logotypu marki LGD;

             9a-2 Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji.;

 1. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 2. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję elektroniczną Word wniosku o płatność; w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
 3. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR);
 4. Procedura oceny i wyboru projektów  w ramach konkursów ogłaszanych przez  Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 – środki EFRR (oś 7) -  pobierz

        14. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;

 1. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych  na lata 2014-2020;
 2. Dokument dotyczący mechanizmu monitorowania i wycofania (przedmiotowy dokument dotyczy infrastruktury badawczej, jednak po dokonaniu niezbędnych zmian należy stosować go również do innych typów projektów; patrz: warunek udzielenia wsparcia I.9 i podrozdział VI.2 Zasad wsparcia).
 3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki;

 _________

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip);
 2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 3. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip);
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.1;
 5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.2;
 6. Interpretacja Departamentu Rozwoju Regionalnego z 05.06.2018 r. dotycząca wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sztynwag, 15.04.2020 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, 23.04.2020 r. od godz. 14:00

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 23.04.2020 r. tj. czwartek w Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze   od godz. 14:00

w związku z konkursem nr 9/2019/R celem oceny i wyboru projektów złożonych w ramach ogłoszonego konkursu z zakresu:

 

działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego

danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy działania „Vistula – Terra Culmensis –

Rozwój przez Tradycję” zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 – środki EFRR (oś 7)

 

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w biurze LGD przed posiedzeniem Rady.

Wnioski dostępne są w biurze LGD, Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag.

 

Informujemy, iż mając na względzie panującą epidemię COVID-19 LGD dla każdego z Państwa przygotuje oddzielny stolik, zabezpieczony zostanie płyn do dezynfekcji, jednorazowe rękawiczki, zabezpieczone zostaną maseczki.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja z  posiedzenia Rady LGD

odbytego w dniu 23.04.2020 r. w Małym Rudniku  w sprawie oceny i wyboru wniosków

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na Konkursu nr 9/2019/R na działanie w zakresie tematycznym:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym

Rada LGD wybrała do dofinansowania 5 projektów.

 

Pobierz:

Protokół z posiedzenia

Listę operacji zgodnych z LSR

Listę operacji wybranych do dofinansowania

Wzór protestu.

 

Wnioskodawcy przysługuje prawo protestu, który należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru projektu.

Prawo wniesienia protestu przysługuje od:

1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo

2) nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji albo

3) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie (okoliczność, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo

4) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana.

 

Wymogi formalne protestu:

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;

2) oznaczenie wnioskodawcy;

3) numer wniosku o dofinansowanie projektu; 

4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza (wraz z uzasadnieniem);

5) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności projektu z LSR (wraz z uzasadnieniem);

6) wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana (wraz z uzasadnieniem);

7) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce (wraz z uzasadnieniem);

8) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Złożenie protestu w biurze LGD powinno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu.

 

 Do momentu zakończenia rozpatrywania protestu przez ZW wnioskodawca może złożyć za pośrednictwem LGD oświadczenie o cofnięciu wniesionego protestu.

 Oświadczenie dla swej skuteczności powinno być złożone w formie pisemnej i zawierać jednoznaczne stwierdzenie o cofnięciu protestu.

 

W przypadku wycofania protestu przez wnioskodawcę Rada LGD:

1) pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej;

2) przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do ZW, jeżeli skierowała protest do tej instytucji – w takim przypadku ZW pozostawia protest bez rozparzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej.

W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

W przypadku wycofania protestu wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego.

 

Konkurs 4/2019/R - Ogłoszenie

Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez  podmioty inne  niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie