Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 2/2018

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” ogłasza konkurs nr 2/2018.

                                                                               

 Sztynwag 04.06.2018 r.


 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: 18.06.2018 r. - 02.07.2018 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania  „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”, Sztynwag 46, 86-302 Sztynwagod poniedziałku do piątku w godz. od 8:00  do 16:00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz należy przedłożyć wersje elektroniczne wniosków oraz biznesplanów.

Forma wsparcia: refundacja.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia - warunki określone w załączniku nr 9 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji -  stanowią załącznik nr 11 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 48 pkt./spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 299.216,00  zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300.000,00 zł

Całkowita wartość operacji nie mniej niż : 50.000,00 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych

 

Dodatkowe informacje: Zgodnie z treścią „Procedury oceny i wyboru operacji” w sytuacji wyjątkowej (tj. równej liczby punktów uzyskanej przez kilka wniosków w ocenie punktowej wg lokalnych kryteriów wyboru) o miejscu na Liście operacji wybranych  w pierwszej kolejności decyduje liczba utworzonych miejsc pracy (tj.  Wnioskodawca zakładający utworzenie większej liczby miejsc pracy  zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu na liście operacji wybranych) a gdy to nie zróżnicuje to brana jest pod uwagę wysokość wkładu własnego. (tj. Wnioskodawca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych operacji zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu listy operacji wybranych). 

W przypadku kiedy nadal będą trudności o pierwszeństwie decyduje wyłącznie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”, Procedura oceny    i wyboru operacji w ramach konkursów ogłaszanych przez  Lokalną Grupę Działania  „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku    o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania  „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” oraz na stronie internetowej: www.lgdvistula.org zakładka: KONKURSY.

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 501-795-541

 

OGŁOSZENIE - otwórz.               

Załączniki do ogłoszenia:

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 • Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

9) Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia w ramach konkursu nr 2/2018 otwórz

10) Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach konkursu nr 2/2018 - otwórz

11) Lokalne kryteria oceny i wyboru obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia  w ramach konkursu nr 2/2018 - otwórz

12) Oświadczenie dotyczące rozpowszechniania logotypu/marki LGD - dokument dodatkowy LGD, dokument obowiązkowy - otwórz

13) Opis rozwiązań innowacyjnych wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku  - dokument dodatkowy LGD, dokument obowiązkowy - otwórz

14) Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej -  dokument dodatkowy LGD, dokument obowiązkowy - otwórz

 

 

Aktualne LOKALNE KRYTERIA OCENY I WYBORU OPERACJI  - pobierz

Aktualna PROCEDURA dot. oceny i wyboru operacji w ramach środków PROW na lata 2014-2002 - pobierz    Załączniki do procedury

Aktualna LSR - pobierz

Wskaźniki jakie w ramach konkursu LGD założyła sobie do osiągnięcia - pobierz

Zapoznaj się z Kartą weryfikacji wstępnej - pobierz

 

Zapoznaj się z Rozporządzeniem regulującym zasady i warunki przyznawania pomocy - pobierz

Zapoznaj się z Ustawą Prawo przedsiębiorców z dnia 06 marca 2018 r. - pobierz

Zapoznaj się Ustawą o RLKS - pobierz

 

 

 

 

                                                                            

 

Drukuj

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie