Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

Doradztwo

Pracownicy Biura LGD świadczą bezpłatnie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.

W PRZYPADKU SPECJALNYCH POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, prosimy o wypełnienie pola: „Ważne informacje, wymagania”.

Termin doradztwa uznaje się za aktualny o ile zostanie potwierdzony przez pracowników biura LGD.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „VISTULA-TERRA CULMENSIS-ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ” (LGD)

Adres: Wabcz 59, 86-212 Stolno

NIP: 875-149-03-45

Tel. 795-761-000

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt: Ilona Linczowska

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr umowy: 0006-6933-UM024000615 z dnia 19 maja 2016 r. z późn. zm., w związku z wdrażanym projektem „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” nr projektu: Nr RPKP.11.01.00-04-0008/16 z późń. zm. w zakresie promocji, monitoringu i ewaluacji na podstawie obowiązku wynikającego z ustaw, z których wynika obowiązek podania danych (art. 6 ust 1 lit c RODO).

W pozostałym zakresie dane będziemy przetwarzali w wyniku dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust 1 lit a RODO).

 

KATEGORIE PANA/I DANYCH OSOBOWYCH KTÓRE PRZETWARZAMY I WYMÓG/DOBROWOLNOŚĆ ICH PODANIA

Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/i danych osobowych:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku osób reprezentujących osoby prawne/firmy/organizacje: dane dot. firmy NIP, nazwa firmy, dane reprezentanta firmy oraz inne niezbędne dane wymagane dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wynikające z obowiązku monitoringu uczestników projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udzielanym doradztwem.

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

 

ODBIORCA PANA/I DANYCH OSOBOWYCH

Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali następującym podmiotom zewnętrznym:

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący organem nadzorującym działalność LGD, w tym również organom/instytucjom podległym, które zostały wydelegowane do ewaluacji i monitoringu wdrażania założeń w ramach działalności LGD, w tym w ramach wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”, w ramach wdrażanego projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”, w tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;

- Organ Decyzyjny - Rada Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję” w zakresie niezbędnym do oceny i wyboru operacji/projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD;

- Firma Omikron Mariusz Wachowicz, ul. Mehoffera 66c, lok. 9, 03-131 Warszawa w zakresie niezbędnym do obsługi posiedzeń Rady LGD w Aplikacji Omikron Nabory.

Dane przechowywane są na serwerach firmy, z którą LGD „„Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii europejskiej.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pana/i dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia otrzymanego wsparcia w ramach w/w zawartych umów tj. w przypadku umowy zawartej na Wdrażanie LSR do czasu 31.12.2023 r. a w przypadku umowy zawartej na wdrażanie projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” do 31.12.2024 r.Okres ten zostaje wydłużony na czas ewaluacji i monitoringu.

 

PANA/I PRAWA

Ma Pan/i prawo do:

  • Dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza postanowienia RODO.

Wysłanie wiadomości z(umówienie się na doradztwo) oznacza, że zapoznał się Pan/Pani z w/w informacją, akceptuje jej postanowienia, w tym w odniesienie do kategorii odbiorców, którym zostaną udostępnione moje dane osobowe.

 

Kontakt

  • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
  • Wabcz 49
  • 86-212 Stolno
  • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie