Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

*************

WALNE 2024

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, które odbędzie się 27 czerwca 2024 r. (tj. czwartek ) o godzinie 16.00  w siedzibie LGD - Wabcz 59, 86-212 Stolno.

PORZĄDEK:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności LGD w roku 2023.
a) Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” za rok 2023.
b) Podjęcie Uchwały nr 01/2024 w sprawie zatwierdzenia:

 • Sprawozdania finansowego za rok 2023 w postaci: Rachunku zysków i strat za rok 2023, Bilansu za rok 2023 oraz Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” oraz
 • Sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” za rok 2023 i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

 5. Zmiany w statucie: wprowadzenie nowej kategorii członków Stowarzyszenia – członek honorowy.
Podjęcie uchwały nr 02/2024 w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie.

projekt uchwały ws zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2023 w postaci: Rachunku zysków i strat za rok 2023, Bilansu za rok 2023 oraz Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” oraz Sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” za rok 2023 i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

projekt uchwały ws przyjęcia statutu
propozycje zmian w statucie

Sprawozdanie finansowe
Cit_8

_________________________________________________________________________________________________________

WALNE 2023

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, które odbędzie się 01 grudnia 2023 r. (tj. piątek) o godzinie 16.00  w siedzibie LGD - Wabcz 59, 86-212 Stolno.

PORZĄDEK:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.

Podjęcie uchwał:
4. Uchwała Nr 5/2023 Walnego Zebrania Członków Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w sprawie wyboru Rady Stowarzyszania   Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” na kadencję 2023-2027.
5. Uchwała Nr 06/2023 Walnego Zebrania Członków Lokalna Grupa Działania "Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję" sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” dla wszystkich Gmin wchodzących w skład LGD

Prezentacje:
6. EFEKTY WDRAŻANIA LSR NA LATA 2016-2023
- stopień osiągniętych wskaźników; zrealizowane zadania i ich wpływ na rozwój obszaru działania LGD; dobre praktyki; rekomendacje.
7. ZAŁOŻENIA NOWEJ LSR NA LATA 2024-2029 - prezentacja założeń nowej LSR, planowany harmonogram ogłaszania konkursów, możliwe kierunki wsparcia, plan komunikacji z lokalną społecznością.
8. Prezentacja idei „NASZĄ DUMĄ SĄ NASI UCZNIOWIE” - prezentacja stołu cateringowego przygotowanego przez uczniów kierunku gastronomiczno-hotelarskiego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie (g. Stolno).
Molekularnie w kuchni – czekoladowy słodki kącik – pokazy, degustacje.

9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie.

projekt uchwały nr 5 ws wyboru Rady LGD na kadencję 2023-2027
projekt uchwały nr 6 ws składki członkowskiej dla JST

______________________________________________________________________________________________________

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, które odbędzie się 31 maja 2023 r. (tj. środa) o godzinie 17.00  w świetlicy wiejskiej w Oborach (gm. Stolno).

PORZĄDEK:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.Przyjęcie porządku zebrania.
 1. LSR na lata 2023-2027 Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" na lata 2023-2029.
  Podsumowanie procesu przeprowadzonych konsultacji społecznych – określone problemy i potrzeby.
  Prezentacja LSR, w  tym  matryca celów i przedsięwzięć, plan komunikacji i sposób wdrażania zadań w ramach LSR.
 1. Wdrażanie LSR na lata 2016-2023.
  Podsumowanie Wdrażania LSR - analiza efektów zrealizowanych dotychczas zadań w ramach wdrażania LSR na lata 2016-2023 oraz działań  animacyjnych i aktywizacyjnych.
  Prezentacja zadań do realizacji do 31.12.2023 r.
 1. Kojarzenie partnerów – promocja lokalnej przedsiębiorczości – prezentacja oferty lokalnego przedsiębiorstwa: „Pomysł na biznes - lokalny potencjał szansą rozwoju przedsiębiorczości na obszarze działania LGD „Vistula-Terra Culmensis”.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, które odbędzie się 21 lutego 2023  r. (wtorek) o godzinie 16.00 w sali OSP w Robakowie (gm. Stolno).

PORZĄDEK:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Wdrażanie LSR na lata 2016-2023:
a) Warsztat refleksyjny - analiza efektów zrealizowanych dotychczas zadań w ramach wdrażania LSR na lata 2016-2023 oraz działań  animacyjnych i aktywizacyjnych prowadzonych w roku 2022-rodzaje kanałów komunikacji z lokalną społecznością i ich założenia i skuteczność, ogłoszone konkursy-jakość wniosków, operacje/projekty wybrane do dofinansowania, stopień osiągnięcia wskaźników, analiza finansowa i rzeczowa, rekomendacje ewentualnych zmian do prowadzenia w działaniach prowadzonych przez LGD.
b) Prezentacja zmian wprowadzonych w LSR, jej załącznikach i dokumentach towarzyszących.

5. Sprawozdanie z działalności LGD w roku 2022:
a) Prezentacja Sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” za rok 2022.
b) Podjęcie Uchwały nr 01/2023 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2022
w postaci: Rachunku zysków i strat za rok 2022, Bilansu za rok 2022 oraz Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” oraz Sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” za rok 2022 i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

6. Zmiany w statucie:
a) Podjęcie uchwały nr 02/2023 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
b) Podjęcie uchwały nr 03/2023 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

7. Nowa LSR na lata 2023-2027 - podsumowanie procesu przeprowadzonych dotychczas konsultacji społecznych - prezentacja założeń nowej LSR: problemy, potrzeby, wstępne kierunki i cele nowej LSR. Prezentacja dalszego procesu budowania nowej LSR.

8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie.

Projekt uchwały ws przyjęcia Sprawozdania
Sprawozdanie merytoryczne Zarządu LGD za rok 2022
Sprawozdanie finansowe za rok 2022
Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego
Projekt zmian w STATUCIE

 

WALNE 2022

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, które odbędzie się 24 sierpnia 2022  r. (środa) o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Robakowie (gm. Stolno).

PORZĄDEK

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Prezentacja Sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” za rok 2021.
 5. Podjęcie Uchwały nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2021 w postaci: Rachunku zysków i strat za rok 2021, Bilansu za rok 2021 oraz Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2021 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” oraz Sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia LGD „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” za  rok 2021  i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.
 6. Podjęcie Uchwały nr 2/2022 ws powołania Pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach oraz sporach między Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” a członkiem Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję”
 7. Prezentacja wprowadzonych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
 8. Prezentacja stanu Wdrażania LSR – podsumowanie zadań wdrażanych w roku 2021, plany na rok 2022 oraz 2023. Ewaluacja LSR – prezentacja procesu ewaluacji LSR.
 9. Opracowanie nowej LSR – proces konsultacji społecznych ws opracowania nowej LSR na lata 2023-2027.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie.

Projektu uchwał:

1/2022
2/2022
Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2021
Sprawozdanie finansowe za rok 2021

 

WALNE 2021

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, które odbędzie się 26 sierpnia 2021  r. (czwartek) o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Robakowie (gm. Stolno0.

Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i odwołania członków  Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Informujemy, iż Stowarzyszenie liczy obecnie 106 członków.

PORZĄDEK

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Prezentacja Sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” za rok 2020.
 5. Podjęcie Uchwały nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2020 w postaci: Rachunku zysków i strat za rok 2020, Bilansu za rok 2020 oraz Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” oraz Sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” za rok 2020  i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.
 6. Podjęcie uchwały nr 2/2021 w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” reprezentującego sektor społecznego.
 7. Podjęcie uchwały nr 3/2021 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję o przedstawiciela sektora społecznego.
 8. Uchwała nr 4/2021 w/s wyboru Zarządu Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” na kadencję 2021-2024.
 9. Uchwała nr 5/2021 w/s wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” na kadencję 2021-2024.
 10. Prezentacja zmian wprowadzonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, jej załącznikach i dokumentach towarzyszących.
  11. Prezentacja stanu Wdrażania LSR – podsumowanie zadań wdrażanych w roku 2020, plany na rok 2020 oraz 2021.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie.     

Projekt uchwały nr 1/2021
Projekt uchwały nr 2/2021
Projekt uchwały nr 3/2021
Projekt uchwały nr 4/2021
Projekt uchwały nr 5/2021
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2020 przyjęte uchwałą Zarządu
BILANS za rok 2020
Informacja dodatkowa do bilansu
CIT-8 za rok 2020

 

WALNE 2020

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, które odbędzie się 07.07.2020 r. (wtorek) o godzinie 17.00 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „DELFIN”, Biały Bór 180a, gm. Grudziądz.

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Informujemy,   iż Stowarzyszenie liczy obecnie 124 członków.

Podczas zebrania zaprezentujemy Państwu zadania jakie Stowarzyszenie planuje zrealizować w tym roku, mając na względzie panującą epidemię związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.

Przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 wskazujemy, że organizator zabezpieczy środki ochrony osobistej w postaci: środki do dezynfekcji oraz dla zainteresowanych: maseczki.

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ochrony osobistej tj. maseczek ochronnych lub przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych.    

Porządek zebrania               

Projekt uchwały nr 1/2020

Projekt uchwały nr 2/2020

Projekt uchwały nr 3/2020

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2019 przyjęte uchwałą Zarządu

 

WALNE 2019

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, które odbędzie się 28.03.2019 r. (czwartek) o godzinie 16.30 w Restauracji „Spiżarnia”, Biały Bór 68a, gm. Grudziądz. 

W przypadku braku quorum, na podstawie § 16 Statutu Stowarzyszenia, wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków tego samego dnia o godzinie 17.00.

Projekt uchwały nr 1/2019

Projekt uchwały nr 2/2019

Projekt uchwały nr 3/2019

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

WALNE 2018

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, które odbędzie się 16.06.2018 r. (sobota) o godzinie 16.00 na terenie Fortu Wielka Księża Góra (sala cateringowa)  - Wielkie Lniska 22 (gm. Grudziądz). 

W przypadku braku quorum, na podstawie § 16 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję, wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków tego samego dnia o godzinie 16.30.

POBIERZ:

Porządek zebrania

Projekt uchwały Nr 1/2018

Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za rok 2017

WALNE 2017

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza członków Stowarzyszenia LGD "Vistula-Terra Culemnsis"  na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 27.06.2017 r. (czwartek) o godzinie 17.00  w Gminnym Ośrodku Wypoczynkowym „Delfin” w Białym Borze  (gm. Grudziądz). 

PORZĄDEK

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” za rok 2016.
 5. Podjęcie Uchwały nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2016 w postaci: Rachunku zysków i strat za rok 2016, Bilansu za rok 2016 oraz Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2016 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” oraz Sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” za  rok 2016  i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.
 6. Prezentacja wprowadzonych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
 7. Prezentacja stanu wdrażania LSR.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie.

Projekt uchwały

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu LGD "Vistula-Terra Culmensis" za rok 2016 - pobierz

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 - Bilans i rachunek zysków i strat, Informacja dodatkowa

Kontakt

 • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
 • Wabcz 49
 • 86-212 Stolno
 • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie