Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Lokalnej Grupy Działania ngo kujawsko pomorskie ARMIREuropejski Fundusz Społeczny PROW

Funkcjonowanie

Funkcjonowanie biura niezbędne jest do wdrażania założeń LSR,  w tym do  ogłaszania konkursów, prowadzenia naboru wniosków, realizacji  projektów współpracy.

Zadania w ramach LSR podzielono na kluczowe etapy:

  • FUNKCJONOWANIE  -  koszty działań bieżących i animacyjnych
  • KONKURSY – ogłaszanie konkursów i prowadzenie naborów zgodnie z wymaganiami danych programów, zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów.  M.in. na potrzeby tego zadania prowadzone będzie DORADZTWO.
  • PROJEKTY WSPÓŁPRACY – realizacja projektów współpracy

LGD wraz z ubieganiem się o wsparcie realizacji zadań w ramach poszczególnych kosztów ujętych w ramach LSR ponosiła będzie koszty pośrednie, by sprawnie wdrażać LSR, w tym realizować Plan komunikacji. Już na etapie tworzenia LSR określono sobie pośrednie zadania, których zadaniem będzie  ułatwienie wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informacje i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. By móc skutecznie wdrażać te zadania LGD ponosiła będzie następujące koszty funkcjonowania:

koszty działań bieżących: koszty związane z zarządzaniem wdrażania  LSR - koszty operacyjne, administracyjne, związane z funkcjonowaniem biura i realizacją projektu, w tym związane z przygotowaniem biura i przystosowaniem go do potrzeb beneficjentów, w tym do osób  z niepełnosprawnościami, koszty personelu, koszty ekspertów, koszty obsługi księgowej, koszty organizacji szkoleń, koszty udziału w szkoleniach, koszty związane z public relations, inne niezbędne koszty finansowe a także koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją strategii;

koszty działań animacyjnych: organizacja szkoleń, spotkań, seminariów, prowadzenie działań animacyjnych, aktywizujących, integracyjnych, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, ponoszenie kosztów udziału w wydarzeniach promujących LGD i LSR.

Grupę docelową stanowią mieszkańcy obszaru objętego LSR, w tym podmioty i instytucje planujący realizację operacji na obszarze realizacji LSR, w tym osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zadanie te wdrażane będą w ramach środków z Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11, Działanie 11.01 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. O środki LGD ubiegać się będzie w ramach konkursu ogłoszonego na wdrażanie projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” zgodnie z zasadami ubiegania się o środki w ramach EFS.

LGD na realizację zaplanowanych zadań ubiegać się będzie o wsparcie działań na następujące okresy:

01.05.2016 r. - 31.12.2018 r. (I wniosek)

01.01.2019 r. - 31.12.2021 r. (II wniosek)

01.01.2022 r. - 30.06.2023 r. (III wniosek).

Wdrażanie na rzecz kosztów bieżących i animacji

LGD „Vistula-Terra Culmensis”  wniosek nr I na wsparcie kosztów bieżących i animacji złożyła 16.09.2016 r.

 

Tytuł projektu:„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

Nr projektu: Nr RPKP.11.01.00-04-0008/16

Kwota projektu: 1.341.592,08 zł

Kwota dofinansowania: 1.274.512,47 zł

Wkład własny: 67.079,61 zł

W ramach projektu planuje się do realizacji następujące zadania:

- organizację szkoleń dla członków Zarządu, Koordynatorów gminnych, członków Rady LGD, dla pracowników biura osób bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie LSR (szkolenia zamknięte), np. szkolenia z zakresu przepisów PROW 2014-2020, RPO W K-P na lata 2014-2020

- organizację szkoleń, spotkań, doradztwa dla lokalnej społeczności (szkolenia otwarte), np. szkolenia z zakresu przepisów PROW 2014-2020, RPO W K-P na lata 2014-2020, zasad prowadzenia działalności gospodarczych, z zasad prowadzenia księgowości, trening interpersonalny i motywacyjny,

- organizację wydarzeń o charakterze informacyjno-promocyjnych, wydarzenia integrujące np. impreza plenerowa w formie pikniku, rajdy rowerowe,

- organizację wyjazdów, wizyt studyjnych celem nabycia wiedzy, wymiany doświadczeń, integracji, aktywizacji,

- organizację warsztatów, kursów podnoszących umiejętności i kwalifikacje,

- organizację konkursów i innych działań aktywizujących, np. konkursy dla ngo,

- udział w targach, jarmarkach promujących  LGD, LSR,

- przeprowadzenie Ewaluacji i Monitoringu LSR,

- zakup nośników promocji LSR i LGD, np. tablice informacyjno-promocyjne, publikacje, ulotki, broszury,

- zakup gadżetów promocyjnych,

- ponoszenie kosztów obsługi administracyjnej projektu: wynagrodzenia, koszty podróży służbowych, koszty funkcjonowania biura, np. koszty zakupu znaczków, materiałów biurowych, koszty opłat za czynsz, media, energię elektryczna, usługi telekomunikacyjne, koszty usług księgowych, koszty dostosowania pomieszczenia biurowego – remont, zakupy mebli, sprzętu komputerowego, koszty prowizji  bankowych.

Kontakt

  • Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
  • Wabcz 49
  • 86-212 Stolno
  • Telefon: 501-795-541, 695-263-202, 795-761-000
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików pliki cookie